Zarządzanie spółdzielnią uczniowską w 7 krokach

 

I. Spotkanie z potencjalnymi członkami w celu omówienia oczekiwań i możliwości.

 Spotkanie to stanowi punkt wyjścia do podejmowania ściśle określonych działań operacyjnych niezbędnych do prowadzenia spółdzielni uczniowskiej.

II. Badanie potrzeb potencjalnych nabywców,

by sprawdzić na jakie towary i usługi jest zapotrzebowanie oraz na jakie potrzeby zgłaszane przez społeczność można odpowiedzieć. Na tym etapie istotna jest diagnoza oczekiwań grupy docelowej, do której członkowie chcą dotrzeć. Ważne jest wsłuchiwanie się w potrzeby odbiorców produktów czy też usług.

III. Tworzenie oferty odpowiadającej oczekiwaniom nabywców.

Kolejny etap to budowa oferty, odpowiadającej oczekiwaniom potencjalnych klientów. Oferta powinna być dostosowana zarówno do potrzeb potencjalnych klientów a z drugiej strony powinna odzwierciedlać potencjał  zasobowy spółdzielni.

IV. Analiza SWOT.

Jeśli mamy już pomysł na produkt bądź usługę, kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy SWOT, która pozwoli przyjrzeć się szansom i  zagrożeniom waszego pomysłu. 

V. Harmonogram i podział prac.

Chcąc osiągnąć sukces konieczne jest zaplanowanie wszystkich działań, łącznie ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za kolejne etapy. Warunkiem sukcesu każdego przedsięwzięcia jest dobry plan i ścisłe określenie osób odpowiedzialnych za jego wykonanie. Brak wskazania określonych osób, grozi „rozmyciem odpowiedzialności” co może w szybkim czasie doprowadzić do porażki przedsięwzięcia w ramach naszej spółdzielni uczniowskiej.

VI. Działania marketingowe.

Z jednej strony ważna jest autopromocja by pozyskiwać kolejnych członków spółdzielni uczniowskiej, natomiast z drugiej strony istotna jest promocja planowanych do sprzedaży produktów i usług. Obok tradycyjnej formy takiej jak plakaty, ulotki, reklama w szkolnym radiowęźle można także skorzystać z mediów społecznościowych, które w sposób szybki docierają z informacją do ściśle określonej grupy osób (uczniów, społeczności lokalnej).

VII. Rozpoczęcie prowadzenia działalności.

Punktem startu jest przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie można działać. Następnie konieczne jest dokonanie niezbędnych zakupów do rozpoczęcia  pracy. Mają podstawowe zasoby należy zaplanować harmonogram prac z podziałem na określone zadania, by wszyscy członkowie spółdzielni byli zaangażowani w działalność spółdzielni.

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miasto Szczecin oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej