Spółdzielnia uczniowska jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie pod opieką nauczyciela - opiekuna i działa na podstawie statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie członków - założycieli (uczniów). Działa w oparciu o przepisy Prawa Spółdzielczego. 

Spółdzielczość uczniowska jest świetnym sposobem na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów. Przede wszystkim uczy pracy w grupie  i odpowiedzialności za nią, uczy także samodzielności, szybkiego podejmowania decyzji, szacunku do pieniędzy, mądrego i racjonalnego inwestowania oraz strategicznego myślenia o przyszłości.

Wymaga od uczniów postawy kreatywnej i zaangażowanej, przejawiania własnej inicjatywy, zmagania się z przeciwnościami i przezwyciężania ich. W przeciwieństwie do teoretycznych zajęć z przedsiębiorczości, spółdzielczość uczniowska jest doskonałą formą nauki poprzez zabawę i działanie.


Obowiązki Członka Spółdzielni Uczniowskiej

Członek spółdzielni jest obowiązany:

  • stosować się do postanowień statutu i uchwał organów statutowych spółdzielni, 
  • wykonywać starannie prace wynikające z planu pracy lub sprawowanej funkcji oraz inne podjęte dobrowolnie,
  • dbać o powierzone mu mienie spółdzielni.

Prawa Członka Spółdzielni Uczniowskiej

Członek spółdzielni ma prawo:

  • korzystać z usług, urządzeń i świadczeń spółdzielni, 
  • brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia,
  • wybierać i być wybieranym do organów spółdzielni, 
  • zgłaszać swoje uwagi opiekunowi, Zarządowi lub Radzie Nadzorczej w sprawie doskonalenia działalności spółdzielni lub poszczególnych sekcji,
  • po ukończeniu szkoły przenieść swój udział do innej spółdzielni (np. z gimnazjalnej do licealnej) i kontynuować działalność spółdzielczą.

Działanie w spółdzielni uczniowskiej sprzyja pogłębianiu i rozwijaniu cech uczniów związanych z współpracą, kooperacją i przedsiębiorczością.

 

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miasto Szczecin oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej