Tradycje i teraźniejszość polskiej spółdzielczości uczniowskiej

Idea spółdzielczości uczniowskiej w Polsce nie jest nową koncepcją kształtowania postaw przedsiębiorczych i społecznych wśród młodzieży szkolnej. Spółdzielczość uczniowska jest mocno związana z losami naszego kraju oraz z rozwijającym się ruchem spółdzielczy w Polsce. Od momentu pojawienia się pierwszych inicjatyw spółdzielczych na ziemiach polskich, spółdzielcy we współpracy z nauczycielami starali się dotrzeć z ideami kooperatywizmu (spółdzielczości) do dzieci i młodzieży, w różny sposób włączać ich we wspólne działania1

„Szczytna idea wspólnej pracy dla wspólnych korzyści propagowana przez przedstawicieli części polskiej inteligencji i duchowieństwa, m.in. Stanisława Staszica, Edwarda Abramowskiego, Franciszka Stefczyka, Ludwika Krzywickiego czy Stanisława Wojciechowskiego, została przejęta również na gruncie szkolnym. Wychodzono z założenia, że również wśród najmłodszych obywateli należy propagować i rozwijać potrzebę pomocy wzajemnej i współpracy oraz umiejętność dzielenia się wypracowanymi dobrami”2

Można przyjąć, że spółdzielczość uczniowska wywodzi swoją tradycję z ogólnego rozwoju ruchu spółdzielczego, którego początki sięgają XIX w.

Pierwszą spółdzielnię uczniowską w Polsce utworzyła w 1900 roku Jadwiga Dziubińska, która była członkinią Towarzystwa Kooperatystów i wybitną działaczką oświatową. Spółdzielnię tę założyła wraz z proboszczem i grupą zapaleńców w szkole gospodarczej dla dziewcząt w Pszczelinie pod Warszawą. Spółdzielnia ta była szkołą zbiorowej zaradności, praktyczną nauką gospodarowania i szacunku dla uczciwie zarobionych pieniędzy3. W 1904 roku Jadwiga Dziubińska założyła kolejną spółdzielnię  w Kruszynku koło Włocławka, w szkole gospodarczej dla dziewcząt wiejskich. Spółdzielnia organizowała całe życie szkoły i internatu4.

Pierwsza spółdzielnia w szkole średniej ogólnokształcącej powstała w Warszawie w 1906 roku5.

Pierwsza spółdzielnia uczniowska w szkole powszechnej (podstawowej) powstała w Mińsku Mazowieckim w 1912 r. Została założona przez Romana Kugle, który jest autorem pierwszego poradnika dla opiekunów i organizatorów spółdzielni uczniowskich pt. „Kooperatywa w szkole” (1914 r.)6.

Pierwsze spółdzielnie uczniowskie powstawały w okresie, kiedy Polska była pod zaborami. Początkowo bardzo często miały charakter tajny, w związku z tym nie mogły rozwijać zbyt szeroko swojej działalności. Podczas zaborów na ziemiach polskich działało zaledwie 8 spółdzielni uczniowskich7

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. spółdzielnie uczniowskie zaczęły się dynamicznie rozwijać. Ich rozwój był wspomagany przez organizacje spółdzielcze, głównie „Społem”  i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przed wybuchem drugiej wojny światowej działały one w około 30% szkół i było ich około 8.0008

W tym okresie „swój entuzjazm dla spółdzielczości uczniowskiej okazywali pisarze: Janusz Korczak (powieść pt. Bankructwo małego Dziecka, 1924 r.) i Jan Wolski (Czy to bajka czy nie bajka, 1925 r.). F. Dąbrowski wydał w 1925 r. podręcznik pt. „Spółdzielnie uczniowskie”, który obowiązywał przez wiele lat. W okresie od 1936 r. do 1939 r. wychodziło niezwykle popularne czasopismo „Młody Spółdzielca”. Pisywali do niego m.in. M. Dąbrowska, J. Korczak, G. Morcinek, E. Szelburg – Zarembina”9.

Okres okupacji przetrwało tylko kilkanaście spółdzielni uczniowskich. Po II Wojnie Światowej  spółdzielczość uczniowska w Polsce zaczęła się odradzać. W 1949 roku było zarejestrowanych 14 700 spółdzielni uczniowskich, które posiadały około 1,5 miliona uczniów, jako członków. Ten stan nie trwał długo, gdyż w latach 1949-1956 obserwuje się  zahamowanie ich działania. Po 1956 roku następuje kolejny wzrost spółdzielni uczniowskich. W latach 70. XX wieku polska spółdzielczość uczniowska była zaliczana do najprężniej działających na świecie, obok francuskiej, brytyjskiej, szwedzkiej i duńskiej10.

Po 1989 r. wystąpił upadek wielu spółdzielni, które wspomagały działalność spółdzielni uczniowskich. Ponadto kuratoria oświaty wykazywały malejące  zainteresowanie spółdzielczością uczniowską. To sprawiło, że wiele spółdzielni uczniowskich uległo likwidacji, a szkolne sklepiki przejęli prywatni sprzedawcy. Szacuje się11 , że liczba spółdzielni w tym okresie zmniejszyła się z 18.000 do 3.000.

Obecnie jednym z podstawowych problemów sektora spółdzielni uczniowskich jest brak spójnych, pełnych i wiarygodnych, a przede wszystkim aktualnych danych zarówno co do ich faktycznej liczebności jak również praktyki działania. Według danych z roku 2010  spółdzielnie uczniowskie są prowadzone w około 6 tys. szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w większości na terenach województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego. 

W  1993 r. powstała Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, która ma siedzibę w Krakowie. Podejmuje ona inicjatywy mające na celu  zachęcenie uczniów do tworzenia spółdzielni uczniowskich. Organizuje konkursy dla spółdzielni uczniowskich na terenie całego kraju. Najważniejszymi są: Konkurs ekologiczny „Zdrowa Przyroda - Zdrowa Żywność – Zdrowy Człowiek”, konkurs na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską – o puchar Krajowej Rady Spółdzielczej. W konkursach tych corocznie uczestniczy około 300 spółdzielni uczniowskich. Corocznie we współpracy ze spółdzielczością bankową organizowany jest konkurs SKO pod hasłem: ”Dziś oszczędzam w SKO – jutro w banku spółdzielczym”. W 2013 roku uczestniczyło w nim 1300 szkolnych kas oszczędności. Ponadto z okazji IV Kongresu Spółdzielczości Fundacja zorganizowała ogólnopolską olimpiadę wiedzy o spółdzielczości, w której uczestniczyli uczniowie 840 szkół. Fundacja współpracowała także przy realizacji projektu Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy – „Spółdzielnie uczniowskie i spółdzielnie pracy w procesie walki z bezrobociem wśród absolwentów”. Działaniom fundacji patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowa Rada Spółdzielcza.

Dzięki działalności Fundacji  mamy obecnie około 7000 spółdzielni uczniowskich, najwięcej w województwach: małopolskim, śląskim, mazowieckim, warmińsko – mazurskim i świętokrzyskim.

Podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem spółdzielczości uczniowskiej oraz kształtowanie sprzyjających warunków dla jej  rozwoju należy też do zadań Krajowej Rady Spółdzielczej. Zadanie to zostało nałożone przez ustawę – Prawo spółdzielcze. 


Źródła:

1. Kondycja spółdzielni uczniowskich oraz ich rola w promowaniu postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Kraków 2015, s. 5.

2. Historia i teraźniejszość spółdzielni uczniowskich w Polsce,  Opracowania tematyczne OT-614, Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Warszawa, kwiecień 2012, s. 3.

3. K. Parszewski,100 lat Spółdzielczości uczniowskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 2000, nr 14, s. 282-283 oraz [link]

4. F. Dziarnowski, A. Pochwałko, Spółdzielnia uczniowska organizacja i działalność, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1982, s.9.

5. K. Parszewski, op. cit. s. 283

6. A.Ozimkowska, J. Koryciński,; Prowadzimy spółdzielnie w naszej szkole, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1984, s.40.

7. Kondycja spółdzielni uczniowskich …, op. cit., s. 5.

8. A. Ozimkowska, J. Koryciński …, op.cit., s. 42.

9. [link] oraz Kondycja spółdzielni uczniowskich …, op.cit., s. 5.

10. Kondycja spółdzielni uczniowskich …, op. cit., s. 5.

11. Tamże, s. 5.

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miasto Szczecin oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej