Absolutorium 

Uchwała wyrażająca zaufanie lub brak zaufania do członków Zarządu. Nie udzielenie członkom Zarządu absolutorium nie powoduje automatycznie jego odwołania. Konieczne jest w tym celu podjęcie odrębnej uchwały. 


Członek spółdzielni uczniowskiej  

Uczeń, który deklaruje chęć zrzeszenia w spółdzielni i wniesie opłatę wpisową.


Fundacja Rozwoju Spółdzielni Uczniowskiej 

Organizacja pożytku publicznego, której celem i zasadą działania jest między innymi: gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rozwój i popularyzację spółdzielni uczniowskich oraz popularyzacja osiągnięć spółdzielni uczniowskich.


Fundusz udziałowy

Fundusz powstający z wpłat udziałów członkowskich. 


Fundusz zasobowy

 Fundusz powstający zwłaszcza z wpłat przez członków wpisowego, z części nadwyżki bilansowej, z wartości majątkowych otrzymanych nieodpłatnie przez spółdzielnie oraz z przedawnionych roszczeń. 


Majątek spółdzielni

Wszystkie prawa i obowiązki majątkowe spółdzielni, łączna kwota wszystkich funduszy spółdzielni. 


Marża

Różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży. 


Opiekun spółdzielni 

Nauczyciel, który monitoruje i ukierunkowuje działalność spółdzielni uczniowskiej. Jest powoływany na opiekuna spółdzielni na Radzie Pedagogicznej.


Ogólnopolska Rada Spółdzielczości Uczniowskiej

 w skład, której wchodzą przedstawiciele Spółdzielni Uczniowskich, „Samopomocy Chłopskiej ”, „Społem”, Spółdzielni Pracy, Związków Rewizyjnych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkich Rad Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. 


Organy statusowe spółdzielni uczniowskiej

Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza (ew. Komisja Rewizyjna), Zarząd; 


Przedsiębiorczość społeczna/Ekonomia społeczna/Ekonomia solidarności

To  jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Ważnym jest aby pamiętać, że cele społeczne są priorytetowe a cele ekonomiczne je wspomagają. 


Rada Nadzorcza 

Organ, co najmniej trzyosobowy, składający się z członków spółdzielni, o charakterze kontrolnym.


Spółdzielnia uczniowska 

Jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie pod opieką nauczyciela - opiekuna i działa na podstawie statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie członków - założycieli (uczniów). Działa w oparciu o przepisy Prawa Spółdzielczego.


Status 

Zbiór praw i obowiązków członków spółdzielni oraz zasady jej działania. Wzorcowy statut Spółdzielni Uczniowskiej został opracowany w 1983 r. na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 roku „Prawo spółdzielcze” w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty i Wychowania. Jest to dokument ramowy i stanowi dla spółdzielni uczniowskich wzór do wypełnienia własną treścią.


Udział 

Kwota pieniężna, którą członek spółdzielni jest zobowiązany zadeklarować, a następnie wnieść do spółdzielni. Statut określa wysokość udziału i ilość członków oraz sposób i terminy ich wnoszenia. Udziały wniesione przez członków tworzą fundusz udziałowy.


Walne Zgromadzenie 

Najwyższy organ spółdzielni składający się ze wszystkich swoich członków. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały obowiązujące wszystkich członków i wszystkie organy spółdzielni. 


Wojewódzkie i Powiatowe Rady Spółdzielczości Uczniowskiej

W ich skład wchodzą przedstawiciele Spółdzielni Uczniowskich, spółdzielni branżowych działających na danym terenie oraz wojewódzkich władz oświatowych i samorządów lokalnych. Wojewódzkie Rady Spółdzielczości Uczniowskiej funkcjonują na terenie dziesięciu województw.


Wpisowe 

Kwota pieniężna, którą nowo przyjęty członek jest obowiązany wpłacić spółdzielni. Wysokość wpisowego jest określona w statucie. Wpłaty członków z tytułu wpisowego są przelewane na fundusz zasobowy. 


Zarząd 

Organ składający się z członków spółdzielni, o charakterze wykonawczym. Do jego zadań należy składanie deklaracji w imieniu spółdzielni i reprezentowania na zewnątrz. 


Zysk 

Wartość marży pomniejszona o koszty handlowe. 

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miasto Szczecin oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej